شرکت شبکه همراه آتی‌پی درحال همکاری با شرکت‌های بزرگ پرداخت کشور و اپراتورهای تلفن همراه جهت ارائه محصولات نوآورانه خود می‌باشد تا در قالب مشارکت‌‌های تجاری ضمن ایجاد اشتغال برای جوانان مستعد و فعال، نسبت به ایجاد و توسعه کسب و کاری نوپا و مستمر فعالیت نماید.

Widget not in any sidebars